Whatsapp Telefon
Whatsapp Whatsapp
Telefon Hemen Ara

KVKK Bilgilendirme

 KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatını haiz HSM İleri Görüntüleme ve Tanı Merkezi A.Ş. (Bundan böyle “Şirket” olarak anılacaktır) tarafından; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (Bundan böyle “Kanun” olarak anılacaktır) uygun olarak işlenecektir. Kişisel verilerinizin işlenmesi, muhafaza edilmesi ve aktarılmasına ilişkin politikalara https://www.hsmradyoloji.com üzerinden ulaşma imkânınız bulunmaktadır.

Kişisel Verilerin Toplanması, Hukuki Sebebi

İsim, Soyisim, telefon numarası, e-posta, banka hesap bilgileriniz, TC kimlik numaranız, pasaport numaranız, adresiniz, sağlık kayıtlarınız, sağlık raporlarınız, reçeteleriniz, sağlık test ve muayene sonuçlarınız, genel sağlık ve cinsel sağlık verileriniz, anket ve müşteri memnuniyetine ilişkin verileriniz, web sitemizi kullanmanız gereğince elde edilen ıp ve çerezlere ilişkin verileriniz çağrı merkezi sesli kayıt sistemi ve kapalı sitem kamera takip sistemi gereğince elde edilen verileriniz, sosyal güvenlik kurumu verileriniz, özel sağlık sigortasına ilişkin verileriniz ve bunlarla sınırlı olmamak kaydı ile şirketimizden almış olduğunuz hizmet nedeniyle elde edilen kişisel verileriniz şirketimizin ticari faaliyetleri gereğince; Tıbbi teşhis, tedavi, muayene ve gerekli olan diğer tıbbi gereklilik ve taleplere yönelik çalışmalar gereğince fiziken yüz yüze, telefon, e-posta, internet sitesi, çağrı merkezi, şubelerimiz vasıtası ile veya şirketimiz ile iletişim kurmuş olduğunuz kanallar üzerinden kanunun 5. ve 6. Maddelerine ve yürürlükte olan sağlık mevzuatına uygun olarak toplanmaktadır.

Şirketimiz;

A-) Kanunlarda açıkça öngörülen hallerde, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla,

B-) Tarafı olduğumuz sözleşmelerin kurulması ve ifası amacıyla,

C-) Bir hakkın tesisi, korunması ve kullanılması

D-) Temel hak ve özgürlüklere zarar vermemek kaydı ile şirketimizin hukuken kabul görecek meşru menfaatlerinin korunması amacıyla;

Kanun’un 5. ve 6 maddeleri gereği Kanun ve sair mevzuata uygun şekilde işleyecektir.  

Şirketimiz tarafından toplanan kişisel veriler, Şirket tarafından aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenecektir.

 

 1. Şirket faaliyet ve operasyonlarının (satış, pazarlama, finans, üretim, insan kaynakları, arge, işlem güvenliği) çalışmalarının sürekliliğinin sağlanması, (A,B,C,D)
 2. Sağlık hizmetlerinin ifası,
 • Müşteri memnuniyeti, anket etkinlik, talep ve şikayet yönetimi (A,B,C,D)
 1. Reklam, promosyon, anket, kampanya içerikli tarafınıza elektronik ileti, sms ve çağrı merkezi vasıtası ile arama yapılması, (A,B,C,D)
 2. Kamu kurum ve kuruluşlarına yapılması gerekli zorunlu bildirimlerin sağlanması, kamu sağlığının korunası (A,B,C,D)
 3. Özel sağlık sigortası süreçlerinin ifası (A,B,C,D)
 • Web sitesi ve diğer online ödeme kanalları vasıtası ile hizmetlere ilişkin ödeme yöntemlerinin sağlanması(A,B,C,D)
 • Hasta hakları süreçlerinin işletilmesi, (A,B,C,D)
 1. Başvuru ve şikayetlerin takip ve sonuçlandırılması(A,B,C,D)
 2. Sosyal Güvenlik Kurumu süreçlerinin işletilmesi, (A,B,C,D)
 3. Sosyal medya mecralarında tıbbi bilgilendirme yapılması amacıyla görsel paylaşımı,

 

Yukarıda yer alan kişisel verilerinize ilişkin Kanundan kaynaklanan işleme sebep ve amaçları parantez içerisinde bilgilerinize sunulmuştur.

Açık Rızanınız Bulunması Halinde;

 1. Şirketin kullanmakta olduğu yazılım ve sistemlerin kullanımı ve yurtdışında bulut/server ve veri muhafazası hizmeti veren Microsoft ve SAP tarafından sağlanan; Türkiye ve Yurtdışında mukim şerverlara kişisel verileriniz aktarılacaktır.

 

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Toplanan kişisel veriler Kanun’un II. Bölümünde yer alan; 4,5,6,7,8 ve 9. madde hükümlerine uygun olarak yukarıda belirtilmiş olan amaçlar ile işlenmektedir. Toplanan kişisel verileriniz yukarıda yer alan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda iş ortaklarımız, bayilerimiz, tedarikçilerimiz, kanunen yetkili kamu kurumları ve açık rızanızın varlığı halinde yurtdışına aktarılacaktır.

 

Kişisel Verilerin Yurtiçi ve Yurtdışına Aktarılması ve Amacı

İşbu Aydınlatma Metni doğrultusunda açık rızanızın varlığı halinde yukarıda yer alan amaçlar doğrultusunda kişisel verileriniz bu amaçlar ile sınırlı olmak kaydı ile aktarılabilecektir. Yurtdışına veri aktarımı amacı, şirketin kullandığı yazılımlara ulaşım, yurtdışında yerleşik server veya bulut ortamında verilerin muhafazası, Bu doğrultuda Kanun’un amir hükümleri ve özellikle m.8 ve m.9 gereğince Şirket mevzuat hükümlerine uygun davranacaktır.

Kişisel verileriniz; şirketimizden almış olduğunuz hizmetlerin sağlanması amacıyla SGK, özel sağlık sigortaları, açık rızanı olması halinde işverenleriniz, adli makamalar, Sağlık Bakanlığı, kamu kurum ve kuruluşları, tedavinizi takip eden sağlık kuruluşları, hastaneler, hekimler ile paylaşılabilecektir.

 

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kanun’un 11. maddesi doğrultusunda veri sahibi olarak aşağıda yer alan haklarınız bulunduğunu önemle hatırlatmak isteriz.

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileriniz işlenmiş ise bilgi talep etme,
 • Kişiselverilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 1. Yurt içinde veya yurt dışında kişiselverilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 2. Kişiselverilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, durumun verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme
 3. Kişisel verilerin işlenmesini gerektirir sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini, yok edilmesini talep etme, durumun verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinizde bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

 

Tarafınıza yukarıda izah edilen açıklamalara istinaden, Kanun’un 11. maddesinde yer alan haklarınıza ilişkin taleplerinizi KVKK Veri Sahibi Başvuru Formu  uzantılı internet adresimizde yayınlanmış olan Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirket’e iletebilirsiniz.

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca düzenlenen Veri Sahibi Başvuru Formu’na buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

 

  Talepleriniz en kısa zamanda (en geç 30 gün) karşılanacak olup talebinizin karşılanmasının bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından yayımlanmış olan tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilecektir.                                            

 

 

AÇIK RIZA METNİ

 

 1. İsim, Soyisim, telefon numarası, e-posta, banka hesap bilgileriniz, TC kimlik numaranız, pasaport numaranız, adresiniz, sağlık kayıtlarınız, sağlık raporlarınız, reçeteleriniz, sağlık test ve muayene sonuçlarınız, genel sağlık ve cinsel sağlık verileriniz, anket ve müşteri memnuniyetine ilişkin verileriniz, web sitemizi kullanmanız gereğince elde edilen ıp ve çerezlere ilişkin verileriniz çağrı merkezi sesli kayıt sistemi ve kapalı sitem kamera takip sistemi gereğince elde edilen verileriniz, sosyal güvenlik kurumu verileriniz, özel sağlık sigortasına ilişkin verileriniz ve bunlarla sınırlı olmamak kaydı ile şirketimizden almış olduğunuz hizmet nedeniyle elde edilen kişisel verileriniz şirketimizden almış olduğunuz hizmetlerin sağlanması amacıyla SGK, özel sağlık sigortaları, açık rızanı olması halinde işverenleriniz, adli makamalar, Sağlık Bakanlığı, kamu kurum ve kuruluşları, tedavinizi takip eden sağlık kuruluşları, hastaneler, hekimler ile paylaşılacaktır.
 2. Reklam, promosyon, anket, kampanya içerikli tarafınıza elektronik ileti, sms ve çağrı merkezi vasıtası ile arama yapılması amacıyla iletişim kişisel verileriniz işenecek ve üçüncü kişilere (çağrı merkezleri, anket firmaları) aktarılacaktır.
 • Şirketin kullanmakta olduğu yazılım ve sistemlerin kullanımı ve yurtdışında bulut/server ve veri muhafazası hizmeti veren Microsoft ve SAP tarafından sağlanan; Türkiye ve Yurtdışında mukim şerverlara kişisel verileriniz aktarılacaktır.
 1. Sosyal medya mecralarında ve internet sitesinde tıbbi bilgilendirme yapılması amacıyla görselleriniz paylaşılacaktır.

 

Açık rıza veriyorum   ð

Ad-Soyad                               :

İmza                                       :

Tarih                                       :

 

Açık rıza vermiyorum   ð

Ad-Soyad                               :

İmza                                       :

Tarih                                       :